Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 19

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Nauczania Języka Francuskiego na Wydziale Filologicznym

Na podstawie § 18 ust. 3 oraz § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Od semestru letniego roku akademickiego 2002/2003 powołuje się trzysemestralne Podyplomowe Studium Nauczania Języka Francuskiego zwane dalej "studium" jako jednostkę Wydziału Filologicznego.
 2. Celem studiów jest pogłębianie i aktualizacja wiedzy na temat nauczania języka francuskiego.
 3. Słuchaczami studium mogą być czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego posiadający tytuł licencjata lub magistra filologii romańskiej oraz osoby posiadające tytuł magistra z innej dziedziny z uprawnieniami do nauczania języka francuskiego.
§ 2
 1. Działalnością studium kieruje jego kierownik, powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika studium ustala dziekan Wydziału Filologicznego.
§ 3
 1. Rada Wydziału Filologicznego na wniosek kierownika studium uchwali:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formę zaliczania zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 roku w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późn. zmianami).
 3. W przypadku finansowania działalności studium przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu z grantów, słuchacze studium będą uiszczać opłaty na zasadach określonych przez MENiS.
§ 4
 1. Absolwenci studium otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydawanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Filologicznego.
§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Filologicznego.

§ 6

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 26 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK) - do Wydziału Filologicznego dopisuje się:
"Podyplomowe Studium Nauczania Języka Francuskiego: skrót literowy - PdSNJFr, kod księgowy - 1265".

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od semestru letniego roku akademickiego 2002/2003.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt