Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 19

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn zm.), § 122 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 8 i 22, uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny UMK z 2012 r. Nr 6, poz. 207 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 77 Rektora UMK z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013 (z późn. zm.), wprowadza się następującą zmianę:
  1. w § 2, w części dotyczącej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dodaje się następujące stawki opłat za egzaminy TELC:
lp. wyszczególnienie 2012/2013
semestr
I
semestr
II
semestr
III
semestr
IV
odpłatność
za całość
XIII Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych          
2 Egzaminy TELC (7)          
       B1+Berful - - - - 400

     B1 zawodowy - - - - 400

     A2/B1 business - - - - 400

     B1/B2 - - - - 480

     B2+Berful - - - - 490

     B2 zawodowy - - - - 490

     B2/C1 - - - - 530
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt