Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 187

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Szlaku œw. Jakuba na Wydziale Teologicznym

Na podstawie § 33 ust. 3 oraz § 15 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się Pracownię Szlaku św. Jakuba (nazwa w języku angielskim: Laboratory of St James Way), zwaną dalej "pracownią", jako jednostkę organizacyjną Wydziału Teologicznego.
  2. Zadaniem pracowni jest prowadzenie działalności badawczej nad Szlakiem św. Jakuba, przygotowywanie nowych tras szlaku w Europie, jak również promowanie Szlaku św. Jakuba w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowo-religijnego województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 2
Dziekan Wydziału Teologicznego - w ramach posiadanych środków - dokona obsady osobowej pracowni oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Teologicznego dopisuje się:
"15 16 00 00 00 Pracownia Szlaku Św. Jakuba
(skrót literowy: PrSSwJ)".
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt