Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 186

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 176 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy § 2, otrzymuje brzmienie:
"1. Komisja, o której mowa w § 1, przeprowadzi w terminie od 28 listopada 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. kontrolę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, w następującym zakresie:
  1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
  3. gospodarki finansowej,
  4. wykonania zaleceń pokontrolnych.
2. Protokół z czynności kontrolnych, wraz z wnioskami, przewodniczący komisji przedłoży Rektorowi UMK w terminie do 15 lutego 2013 r.".
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2012 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt