Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 185

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Ziemi

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi wprowadza się na stępujące zmiany:
  1. Zakład Geologii i Hydrogeologii przekształca się w Katedrę Geologii i Hydrogeologii (nazwa w języku angielskim: Department of Geology and Hydrogeology),
  2. Zakład Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu przekształca się w Katedrę Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (nazwa w języku angielskim: Department of Geomorphology and Paleogeography of the Quaternary),
  3. Zakład Gleboznawstwa oraz Zakład Geografii Krajobrazu przekształca się w Katedrę Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu (nazwa w języku angielskim: Department of Soil Science and Landscape Management).
  4. Zakład Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego oraz Zakład Geografii Społecznej i Turystyki przekształca się w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu (nazwa w języku angielskim: Department of Spatial Management and Tourism),
  5. Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej oraz Zakład Kriologii i Badań Polarnych przekształca się w Katedrę Hydrologii i Gospodarki Wodnej (nazwa w języku angielskim: Department of Hydrology and Water Management),
  6. Zakład Klimatologii przekształca się w Katedrę Meteorologii i Klimatologii (nazwa w języku angielskim: Department of Meteorology and Climatology),
  7. Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji oraz Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych przekształca się w Katedrę Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego (nazwa w języku angielskim: Department of Urban Studies and Regional Development),
  8. Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej przekształca się w Laboratorium Geomatyki i Kartografii (nazwa w języku angielskim: Laboratory of Geomatics and Cartography).
 2. Z dniem 1 stycznia 2013 r. Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii (nazwa w języku angielskim: Laboratory of Sedimentology and Paleoecology) staje się jednostką organizacyjną Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu.
 3. Z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się:
  1. Stację Limnologiczną w Bachotku (nazwa w języku angielskim: Limnological Station in Bachotek) będącą jednostką organizacyjną Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej,
  2. Obserwatorium Meteorologiczne (nazwa w języku angielskim: Meteorological Observatory) będącą jednostką organizacyjną Katedry Meteorologii i Klimatologii,
  3. Stację Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) w Koniczynce (nazwa w języku angielskim: Station of Integrated Monitoring of Natural Environment in Koniczynka) będącą jednostką organizacyjną Katedry Meteorologii i Klimatologii,
  4. Stację Polarną UMK na Spitsbergenie (nazwa w języku angielskim: Nicolaus Copernicus University Polar Station on Spitsbergen) będącą jednostką organizacyjną Wydziału Nauk o Ziemi,
  5. Pracownię Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej (nazwa w języku angielskim: Section of Cartographical Collections and Digital Reprography) będącą jednostką organizacyjną Wydziału Nauk o Ziemi.
§ 2
Z dniem 1 stycznia 2013 r. likwiduje się Pracownię Hydrochemiczną.
Dziekan Wydziału ustali miejsce pracy dla pracowników zniesionej pracowni, o której mowa w ust. 1 oraz określi przynależność organizacyjną dotychczasowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem.
§ 3
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi określi szczegółowe zadania, jednostek, o których mowa w § 1.
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi - w ramach posiadanych środków i etatów - dokona obsady kadrowej jednostek, o których mowa w ust. 1 oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 4
W załączniku nr 3 Statutu UMK - Wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w części Va dotyczącej Wydziału Nauk o Ziemi dopisuje się:
"1. Katedra Geologii i Hydrogeologii
  2. Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu
  3. Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu
  4. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
  5. Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
  6. Katedra Meteorologii i Klimatologii
  7. Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
  8. Laboratorium Geomatyki i Kartografii
  9. Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie
 10. Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej."
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Nauk o Ziemi:
 1. skreśla się:
"22 01 00 00 00 Zakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych
22 02 00 00 00 Zakład Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego
22 03 00 00 00 Zakład Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu
22 04 00 00 00 Zakład Geografii Społecznej i Turystyki
22 05 00 00 00 Zakład Geologii i Hydrogeologii
22 05 01 00 00 Pracownia Hydrochemiczna
22 06 00 00 00 Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
22 07 00 00 00 Zakład Kriologii i Badań Polarnych
22 08 00 00 00 Zakład Klimatologii
22 09 00 00 00 Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji
22 10 00 00 00 Zakład Gleboznawstwa
22 11 00 00 00 Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej
22 12 00 00 00 Zakład Geografii Krajobrazu
22 13 00 00 00 Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii"
 1. dodaje się:
22 14 00 00 00 Katedra Geologii i Hydrogeologii
(skrót literowy: KGH),
22 15 00 00 00 Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu
(skrót literowy: KGiPCz),
22 15 01 00 00 Pracownia Sedymentologii i Paleoekologii
(skrót literowy: PrSiP),
22 16 00 00 00 Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu
(skrót literowy: KGiKK),
22 17 00 00 00 Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
(skrót literowy: KGPiT),
22 18 00 00 00 Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
(skrót literowy: KHiGW),
22 18 01 00 00 Stacja Limnologiczna w Bachotku
(skrót literowy: StLimB),
22 19 00 00 00 Katedra Meteorologii i Klimatologii
(skrót literowy: KMiKl),
22 19 01 00 00 Obserwatorium Meteorologiczne
(skrót literowy: ObMet),
22 19 02 00 00 Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) w Koniczynce
(skrót literowy: StZMSPK),
22 20 00 00 00 Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
(skrót literowy: KSMiRR),
22 21 00 00 00 Laboratorium Geomatyki i Kartografii
(skrót literowy: LabGiK)
22 22 00 00 00 Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie
(skrót literowy: StPolS),
22 23 00 00 00 Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej
(skrót literowy: PrZKiRC).
§ 5
 1. Traci moc § 4 ust. 2 zarządzenia nr 73 Rektora UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi oraz wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego zarządzenia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt