Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 184

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu

Na podstawie § 33 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 grudnia 2012 r. tworzy się w kampusie toruńskim stanowisko dyrektora ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym podległe funkcjonalnie prorektorowi ds. badań naukowych i informatyzacji oraz prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju.
 2. Z dniem 1 grudnia 2012 r. przekształca się w kampusie toruńskim:
  1. stanowisko zastępcy kanclerza ds. organizacyjnych w stanowisko zastępcy kanclerza Uniwersytetu, podległe funkcjonalnie kanclerzowi Uniwersytetu.
  2. stanowisko zastępcy kanclerza ds. organizacji kształcenia w stanowisko dyrektora ds. studenckich i organizacji kształcenia, podległe funkcjonalnie prorektorowi ds. studentów i polityki kadrowej oraz prorektorowi ds. kształcenia.
  3. stanowisko zastępcy kanclerza ds. administracyjnych w stanowisko dyrektora ds. administracyjnych, podległe funkcjonalnie kanclerzowi Uniwersytetu.
 3. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 2 służbowo podlegają kanclerzowi Uniwersytetu.
§ 2
Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne:
 1. Biuro Organizacyjno-Prawne,
 2. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,
 3. Biuro Rektora,
 4. Dział Audytu Wewnętrznego,
 5. Dział Spraw Obronnych,
 6. Dział Spraw Pracowniczych (w zakresie nauczycieli akademickich),
 7. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż,
 8. Samodzielne Stanowisko Pracy - Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 9. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej,
 10. Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Patentowy.
§ 3
Kanclerzowi Uniwersytetu podlegają następujące jednostki organizacyjne:
 1. Centrum Promocji i Informacji UMK,
 2. Dział Socjalny,
 3. Dział Spraw Pracowniczych (w zakresie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
 4. Dział Zaopatrzenia i Transportu,
 5. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku,
 6. Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach,
 7. Biuro Głosu Uczelni,
 8. Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu.
§ 4
Zastępcy kanclerza Uniwersytetu podlegają następujące jednostki organizacyjne:
 1. Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi,
 2. Biuro Zamówień Publicznych,
 3. Dział Aparatury Naukowej,
 4. Dział Szkoleń BHP.
§ 5
Zastępcy kanclerza - kwestorowi podlegają następujące jednostki organizacyjne:
 1. Dział Finansowy,
 2. Dział Księgowości,
 3. Dział Płac,
 4. Samodzielna Sekcja Ekonomiczno-Finansowa.
§ 6
Dyrektor ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:
 1. Działem Nauki,
 2. Działem Współpracy z Zagranicą,
 3. Biurem Programów Międzynarodowych,
 4. Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji.
§ 7
Dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:
 1. Działem Kształcenia,
 2. Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich,
 3. Działem Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich,
 4. Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK,
 5. Samodzielną Sekcją ds. Studentów Niepełnosprawnych.
§ 8
Dyrektor ds. administracyjnych sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:
 1. Działem Administracyjno-Gospodarczym,
 2. Zespołami Administracyjno-Gospodarczymi,
 3. Działem Inwentaryzacji,
 4. Sekretariatem Ogólnym,
 5. Sekretariatami związków zawodowych,
 6. Zespołem Gospodarczym Akademickiej Przychodni Lekarskiej,
 7. Kasą Zapomogowo-Pożyczkową,
 8. Hotelem Uniwersyteckim,
 9. Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym w Grudziądzu.
§ 9
 1. Dyrektor ds. technicznych służbowo i funkcjonalnie podlega kanclerzowi Uniwersytetu.
 2. Dyrektor ds. Technicznych sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi jednostkami organizacyjnymi:
  1. Działem Technicznym,
  2. Działem Energetyki,
  3. Samodzielną Sekcją Remontową.
§ 10
 1. Dyrektorów, o których mowa w § 6-9 oraz zastępcę kanclerza Uniwersytetu zatrudnia i zwalnia rektor na wniosek kanclerza Uniwersytetu.
 2. Zakresy obowiązków dyrektorów, o których mowa w § 6-9 określi kanclerz Uniwersytetu w uzgodnieniu z właściwymi prorektorami.
 3. Zakres obowiązków zastępcy kanclerza Uniwersytetu określi kanclerz w uzgodnieniu z rektorem.
 4. Kanclerz Uniwersytetu przydzieli zastępcy kanclerza Uniwersytetu oraz dyrektorom i podlegającym im jednostkom organizacyjnym pomieszczenia wraz z wyposażeniem, zapewniając optymalne warunki realizacji powierzonych im zadań.
§ 11
Likwiduje się:
 1. samodzielne stanowisko pracy Głównego Specjalisty - Konsultanta Rektora utworzone zarządzeniem nr 134 Rektora UMK z dnia 10 grudnia 2008 r.
 2. samodzielne stanowisko pracy do spraw internacjonalizacji studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu utworzone zarządzeniem nr 103 z dnia 22 lipca 2011 r.
 3. samodzielne stanowisko pracy do spraw koordynowania kształcenia studentów zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu utworzone zarządzeniem nr 104 z dnia 22 lipca 2011 r.
§ 12
Administracja Uniwersytetu w kampusie bydgoskim funkcjonuje na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 13
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Administracji Uniwersytetu:
 1. skreśla się:
  90 01 67 00 00 Główny Specjalista - Konsultant Rektora
  90 01 79 00 00 Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Rektora
  ds. internacjonalizacji studiów w UMK
  90 01 80 00 00 Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Rektora
  ds. koordynowania kształcenia studentów zagranicznych w UMK

 2. zapisy:
  90 01 02 00 00 Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych
  90 01 04 00 00 Zastępca Kanclerza ds. Organizacyjnych
  90 01 06 00 00 Zastępca Kanclerza ds. Organizacji Kształcenia

  przekształca się:
  90 01 02 00 00 Dyrektor ds. Administracyjnych
  90 01 04 00 00 Zastępca Kanclerza
  90 01 06 00 00 Dyrektor ds. Studenckich i Organizacji Kształcenia
 1. dodaje się:
  90 01 08 00 00 Dyrektor ds. Organizacji Badań Naukowych,
  Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym
§ 14
Tracą moc:
 1. § 1 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 64 Rektora UMK z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Uniwersytetu,
 2. zarządzenie nr 2 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia stanowiska zastępcy kanclerza ds. organizacji kształcenia,
 3. § 2 ust. 1 zarządzenia nr 1 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie przekształcenia stanowiska zastępcy kanclerza ds. Technicznych w stanowisko dyrektora ds. Technicznych.
§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt