Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 18

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie przekształcenia Pracowni Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. ((t. j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 1 marca 2013 r. przekształca się Pracownię Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (nazwa w języku angielskim: English Language Acquisition and Teaching Section) zwany dalej "zakładem", jako jednostkę organizacyjną Katedry Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym.
  2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności badawczo-dydaktycznej z zakresu przyswajania i nauczania oraz wiedzy o aktywizacji języka obcego.
§ 2
Dziekan Wydziału na wniosek Kierownika Katedry Filologii Angielskiej w ramach posiadanych etatów zapewni obsadę osobową utworzonego zakładu oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Filologicznego skreśla się:
"07 04 07 00 00 - Pracownia Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego"
(skrót literowy: PAiDJ)
dopisuje się:
"07 04 09 00 00 - Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego"
(skrót literowy: ZAiDJ)
§ 4
W zarządzeniu nr 119 Rektora UMK z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym uchyla się w § 1 ust. 1 pkt 3 części dotyczącej Pracowni Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt