Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 17

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W Regulaminie Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu", wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 6
 1. Nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy lub procedury rozeznania rynku, dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości, z zastrzeżeniem ust. 4.",
 1. 2) w § 17 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 17
 1. w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych lub innych źródeł zewnętrznych - stosowania zasad wynikających z umów o dofinansowanie oraz wytycznych, a w przypadku zamówień finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - także zasad określonych w § 171-§ 179.",
 1. dodaje się część II.41. Postępowania przy zamówieniach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także § 171-§ 179, w następującym brzmieniu
"II.41. Postępowania przy zamówieniach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
§ 171
Za dokumenty potwierdzające, iż poniesiony wydatek jest efektywny będą uznane wszelkie dokumenty potwierdzające, że zamawiający dołożył należytych starań, aby zapewnić osiągnięcie możliwie najlepszego efektu przy możliwie najniższych w danej sytuacji kosztach.
§ 172
 1. W przypadku umów, których wartość przekracza kwotę 2.000,00 zł, bez podatku od towarów i usług, do których nie ma zastosowania Ustawa, zamawiający musi posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej.
 2. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, zamawiający powinien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.
 3. Wymóg rozeznania rynku stosuje się do szkoleń grupowych, tj. szkoleń zorganizowanych w całości na zlecenie zamawiającego lub w których uczestniczy więcej niż 5 pracowników zamawiającego.
 4. Wymogu rozeznania rynku nie stosuje się do indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.), w których uczestniczy nie więcej niż 5 pracowników zamawiającego.
§ 173
 1. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie rozeznania rynku są w szczególności:
  1. skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi co najmniej 2 ważnymi ofertami (wymóg będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta),
  2. wydruki ze stron internetowych przedstawiających co najmniej 2 ważne oferty potencjalnych wykonawców.
 2. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą mieć w szczególności formę:
 3. pisma,
 4. wydruku listu elektronicznego,
 5. wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku),
 6. oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy.
 7. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie jest uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.
§ 174
Przy realizacji zadań zamawiający jest zobowiązany do zawierania umów z wykonawcami zgodnie z przepisami Ustawy (w przypadku, gdy do zamówienia stosuje się Ustawę) oraz niniejszego Regulaminu.
§ 175
 1. Umowy, których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt. 3 lit. e,g,h Ustawy lub które dotyczą zamówień, o których mowa w art. 4 pkt. 8 Ustawy, zamawiający jest zobowiązany zawierać:
  1. w sposób efektywny,
  2. z uwzględnieniem postanowień § 172 (wymóg rozeznania rynku),
  3. zachowując formę pisemną, z zastrzeżeniem postanowień § 176, chyba że odrębne przepisy wymagają innej formy szczególnej.
 2. Umowy, których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 1-2a, pkt 3 lit. a-b, f, i-l, pkt 4, 5-7, 10-12 Ustawy oraz o wartości nieprzekraczającej kwoty 2.000,00 zł bez podatku od towarów i usług, zamawiający zobowiązany jest zawierać:
  1. w sposób efektywny,
  2. zachowując formę pisemną, z zastrzeżeniem postanowień § 176.
§ 176
 1. Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie dotyczy umów, dla których ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej (np. zakup biletów). W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do:
  1. uprawdopodobnienia zawarcia umowy, w szczególności poprzez przedstawienie na potwierdzenie zawarcia umowy dowodu księgowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  2. potwierdzenia zakresu zamówienia, w szczególności poprzez zachowanie dokumentacji dotyczącej zlecenia zamówienia. W przypadku szkoleń zamawiający jest również zobowiązany do zachowania programu szkolenia (dopuszczalny jest wydruk z dokumentów w wersji elektronicznej).
 2. Przez umowy, dla których ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej rozumie się w szczególności umowy dotyczące form podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, studia, itp.), w przypadku których całkowity wydatek nie przekracza kwoty 5.000,00 zł bez podatku od towarów i usług oraz inne umowy, których wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 zł bez podatku od towarów i usług.
§ 177
Zamawiający jest zobowiązany do udokumentowania przestrzegania wymogów, o których mowa w § 174 i § 175 (m.in. powinien przechowywać dokumenty związane z wyborem wykonawcy, np. zapytania ofertowe/ogłoszenia o przetargu, kopie ofert, dokumenty potwierdzające przeprowadzone rozeznanie rynku, umowy).
§ 178
Podstawą ustalenia wartości umowy jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością; § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 179
Zawarcie z dotychczasowym wykonawcą dodatkowych umów nieobjętych umową podstawową, a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, jest możliwe dla usług lub robót budowlanych, jeśli tych dodatkowych usług lub robót budowlanych nie można było wcześniej przewidzieć, a w przypadku postępowań realizowanych na podstawie Ustawy - po spełnieniu co najmniej jednej z pozostałych przesłanek, określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a i b Ustawy.",
 1. w załączniku nr 3:
 1. w pkt. 10 skreśla się wyrazy: "Główny specjalista: mgr inż. Iwona Dąbrowska-Marzec, tel.: 052-585-33-49.",

 2. dodaje się pkt. 18 i 19 w następującym brzmieniu:
"18) Główny Specjalista - Pełnomocnik Rektora ds. Realizacji Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy - przeprowadza postępowanie wyłącznie na roboty budowlane i usługi związane z realizacją Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, o ile do realizacji tych usług w ramach zamówień publicznych nie są uprawnione inne jednostki organizacyjne wymienione w niniejszym załączniku.
Główny Specjalista: mgr inż. Anna Samolińska, tel. 052-585-38-58.
19 Zespół ds. Realizacji Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy - przeprowadza postępowanie wyłącznie na roboty budowlane i usługi związane z realizacją Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, o ile do realizacji tych usług w ramach zamówień publicznych nie są uprawnione inne jednostki organizacyjne wymienione w niniejszym załączniku.
Kierownik Zespołu: mgr inż. Tomasz Chyła, tel. 052-585-38-51.".
§ 2
Rektor ogłosi w formie obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 176 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt