Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 16

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku geografia prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi tworzy się specjalność: geografia turystyczna.
§ 2
Rada Wydziału Nauk o Ziemi uchwala plan studiów dla specjalności, o której mowa w § 1 oraz program nauczania.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt