Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 31 grudnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 159

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok poprzedni

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz.1581) wprowadza się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu system oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

§ 1
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni składa się co roku
w następujących terminach:
do prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju, upoważnionego do wdrożenia w Uniwersytecie kontroli zarządczej i nadzoru nad jej stanem.
§ 2
Osobami zobowiązanymi do składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w kierowanych jednostkach/pionach są:
 1. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą,
 2. Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju,
 3. Prorektor ds. Kształcenia,
 4. Prorektor ds. Studenckich,
 5. Prorektor ds. Collegium Medicum,
 6. Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji,
 7. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego w Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 8. Dziekani Wydziałów UMK,
 9. Dyrektor KL FAMO,
 10. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,
 11. Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK,
 12. Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UMK,
 13. Kierownicy Archiwum UMK i Archiwum Zakładowego CM UMK,
 14. Kierownik Studium Medycyny Społecznej CM,
 15. Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 16. Kierownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMK i CM UMK,
 17. Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania,
 18. Kierownik Zakładu Dydaktyki CM UMK,
 19. Kanclerz UMK,
 20. Z-ca Kanclerza- Kwestor,
 21. Dyrektor ds. Technicznych,
 22. Z-ca Kanclerza ds. CM.
§ 3
 1. System składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w kierowanych jednostkach organizacyjnych/pionach winien być udokumentowany.
 2. Dokumentację stanowiącą podstawę składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie jednostkach organizacyjnych/podległych pionach należy przechowywać zgodnie z przepisami archiwalnymi, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów.
 3. Na dokumentację stanowiącą podstawę oświadczeń o stanie kontroli zarządczej mogą składać się, między innymi:
  1. oświadczenia kierowników podległych jednostek organizacyjnych;
  2. wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej;
  3. wyniki kontroli kierowniczej, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
  4. wyniki udokumentowanej analizy ryzyka dokonywanej przynajmniej raz do roku;
  5. rejestr ryzyk zagrażających realizacji celów uczelni, pionu, jednostki organizacyjnej;
  6. wnioski/uwagi pracowników dot. usprawnienia systemu kontroli zarządczej;
  7. skargi i wnioski;
  8. pisemne wyniki monitoringu realizacji celów i zadań;
  9. pisemne ustalenia z narad, szkoleń przeprowadzonych z udziałem podległych pracowników;
  10. inne udokumentowane źródła informacji.
§ 4
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej składa się według wzoru ogłoszonego przez Ministra Finansów, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5
 1. Na podstawie analizy zbiorczego zestawienia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej uzyskanych od osób wymienionych w § 2 prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju przedstawia rektorowi propozycje dotyczące treści oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 2. Egzemplarz zbiorczego zestawienia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przekazuje się audytorowi wewnętrznemu celem wykorzystania danych przy opracowywaniu planu audytu wewnętrznego Uniwersytetu.
 3. Zbiorcze zestawienie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz dokumentacja stanowiąca podstawę jego opracowania przechowywana jest w Dziale Organizacji.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 159 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt