Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 155

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Podziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" realizowanego w ramach Podziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego treść stanowi załącznik* do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Regulamin przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 155 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 155 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 155 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 155 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r.

Akty prawne w bieżącym roku