Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 8 maja 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

70

ZARZĄDZENIE Nr 15

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 6 maja 2002 r.

w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Zgody na używanie przez pracowników do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu udziela rektor na wniosek dziekana, dyrektora administracyjnego lub dyrektora/kierownika ogólnouczelnianej (międzywydziałowej) jednostki organizacyjnej.
 2. Umowę z pracownikiem na używanie samochodu osobowego niebędącego własnością Uniwersytetu podpisuje przełożony służbowy tego pracownika.
 3. Koszty używania przez pracowników do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu pokrywa się ze środków finansowych, które są w dyspozycji jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika.
§ 2
 1. Zwrot kosztów używania pojazdów do jazd lokalnych w celach służbowych następuje w formie ryczałtu po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4* do niniejszego zarządzenia.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego lub okresowego używania pojazdów do wyjazdów pozalokalnych w celach służbowych następuje w trybie rozliczania delegacji (wyjazdu służbowego).
§ 3

W przypadku delegowania w podróże służbowe, osoba delegująca (rektor) może zezwolić pracownikowi na użycie samochodu osobowego niebędącego własnością Uniwersytetu, jeżeli jednostka organizacyjna, w której pracownik jest zatrudniony, dysponuje środkami finansowymi, przeznaczonymi na ten cel.

§ 4

Pracownik odbywający podróż służbową prywatnym samochodem zobowiązany jest do ewidencji przebiegu pojazdem według wzoru określanego w załączniku nr 5*; ewidencja ta musi być potwierdzona na koniec każdego miesiąca przez przełożonego służbowego.

§ 5
 1. Obowiązujące stawki za 1 kilometr przebiegu wynoszą:
  1. dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4690 zł
  2. dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7519 zł
 2. Stawki określone w ust. 1 ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa i będzie podawana do wiadomości w formie komunikatu dyrektora administracyjnego.
§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 18 Rektora UMK z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracowników Uniwersytetu (B. Pr. Nr 3, poz. 25).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2002 r. i ma zastosowanie od 1 kwietnia 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt