Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 19 listopada 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 138

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.), w związku z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję w składzie:
przewodniczący:
    mgr Marek Frajtag,
członkowie:
    prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz,
    mgr Violetta Biedowicz,
    mgr Małgorzata Brończyk.
§ 2
  1. Komisja, o której mowa w § 1, przeprowadzi w terminie od 10 listopada do 31 grudnia 2010 r. kontrolę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, w następującym zakresie:
    1. realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
    2. prawidłowości gospodarowania mieniem,
    3. gospodarki finansowej.
  2. Protokół z czynności kontrolnych, wraz z wnioskami, przewodniczący komisji przedłoży Rektorowi UMK w terminie do 30 stycznia 2011 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt