Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 19 listopada 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 136

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie powołania komisji przyznającej stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.), § 10 Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji projektu "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się komisję przyznającą stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizacji "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia" w składzie:
  Przewodniczący:
      prof. dr hab. Wiesław Kozak - Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
  Członkowie:
      prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz - Koordynator projektu
      Lidia Wiśniewska
      Jakub Lewandowski
 2. Komisję, o której mowa w ust.1 powołuje się na okres od 8 listopada 2010 r. do 30 listopada 2015 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku akademickiego 2010/2011.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt