Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 19 listopada 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 133

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki", którego treść stanowi załącznik* do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku akademickiego 2010/2011.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów CHEMicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja KOPernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt