Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 8 maja 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

68

ZARZĄDZENIE Nr 13

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 maja 2002 r.

w sprawie powołania dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku etnologia na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie art. 82 ust. 1, 3 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Od roku akademickiego 2002/2003 na kierunku etnologia na Wydziale Nauk Historycznych powołuje się dzienne dwuletnie uzupełniające studia magisterskie.

§ 2
  1. Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwala plan i program studiów.
  2. Zasady rekrutacji określa Senat UMK na wniosek Rady Wydziału Nauk Historycznych.
  3. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt