Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 13

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"

Na podstawie § 5 ust. 1 zarządzenia nr 142 Rektora UMK z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Studenckiego Klubu Pracy twórczej "Od Nowa" w Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Powołuje się Radę Programową Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" w składzie:
prof. art. mal. Piotr Klugowski - przedstawiciel Rektora
dr hab. Piotr Skrzypczak - przedstawiciel Rektora
mgr Grzegorz Grabowski - przedstawiciel Prezydenta Miasta Torunia
mgr Andrzej Mazur - przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dr Marcin Czyżniewski - przedstawiciel Kanclerza Uniwersytetu
mgr Mirosław Męczekalski - dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
mgr Paweł Raźny - przedstawiciel Samorządu Doktorantów UMK
Michał Horajski - przedstawiciel Samorządu Studentów UMK
  1. Kadencja Rady Programowej Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" trwa cztery lata i kończy się 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Zadania Rady Programowej określa § 5 ust. 2 zarządzenia nr 142 Rektora UMK z dnia 25 września 2012 r. oraz jej Przewodniczący wyznaczony przez Rektora na pierwszym posiedzeniu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt