Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 19 listopada 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 123

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie przekształcenia Oddziału Klinicznego Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim

Na podstawie § 33 ust. 3 w związku z § 21 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 listopada 2010 r. przekształca się Oddział Kliniczny Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (nazwa w języku angielskim: Clinical Ward of Nephrology, Diabetology and Internal Diseases) w Katedrze Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Lekarskim.
§ 2
  1. Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych prowadzi badania naukowe i uczestniczy w procesie dydaktycznym w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.
  2. Dziekan Wydziału Lekarskiego - w ramach posiadanych środków i etatów - dokona obsady kadrowej przekształconego oddziału klinicznego oraz przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
  1. Oddziałowi Klinicznemu Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych nadaje się do odwołania skrót literowo-cyfrowy L020-03, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 24/02 Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
  2. W załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. dotyczącego zmiany załącznika zarządzenia Nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Lekarskiego dopisuje się:
"16 16 02 00 00 Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych"
(skrót literowy: OdKlNefDiabiChWew).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt