Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 12

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 203 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe

Na podstawie § 33 ust. 2 oraz § 25 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 203 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe, wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    "Z dniem 1 kwietnia 2013 r. przekształca się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe (nazwa w języku angielskim: University Sports Centre), zwane dalej "Centrum" jako jednostkę ogólnouczelnianą o charakterze dydaktyczno-usługowym Uniwersytetu w kampusie toruńskim, podporządkowaną rektorowi.
  2. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    "Z dniem 1 kwietnia 2013 r. pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu stają się pracownikami Centrum."
  3. w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    "Zarządzenie, pozytywnie zaopiniowanie przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r. wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r."
§ 2
Zarządzenia, pozytywnie zaopiniowanie przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2013 r. wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt