Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 października 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 119

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

§ 1
 1. Z dniem 1 października 2010 r. w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym przekształca się:
  1. Zakład Literatury Angielskiej w Zakład Literatury Anglojęzycznej (nazwa w języku angielskim: Anglophone Literature Section),
  2. Zakład Studiów Brytyjskich w Zakład Kultury Anglojęzycznej (nazwa w języku angielskim: Anglophone Culture Section),
  3. Pracownię Praktycznej Nauki Języka Angielskiego w Pracownię Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (nazwa w języku angielskim: English Language Acquisition and Teaching Unit) oraz Pracownię Przekładoznawstwa (nazwa w języku angielskim: Translation Studies Unit)
 2. Zakłady oraz pracownie, o których mowa w ust. 1, będące jednostkami organizacyjnymi Katedry Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego przejmą w całości dotychczasowe zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze prowadzone przez te jednostki.
 3. Dziekan Wydziału na wniosek Kierownika Katedry Filologii Angielskiej zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów w tych jednostkach oraz określi szczegółowe zadania jak również przydzieli pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 2
W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK, w części dotyczącej Wydziału Filologicznego dopisuje się:
"07 04 05 00 00 - Zakład Literatury Anglojęzycznej"
(skrót literowy: ZLA)
"07 04 06 00 00 - Zakład Kultury Anglojęzycznej"
(skrót literowy: ZKA)
"07 04 07 00 00 - Pracownia Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego"
(skrót literowy: PAiDJ)
"07 04 08 00 00 - Pracownia Przekładoznawstwa"
(skrót literowy: PP)
§ 3
 1. W zarządzeniu nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 1993 r. w sprawie utworzenia Zakładu Literatury Angielskiej i Zakładu Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego skreśla się zapis w § 1 dotyczący Zakładu Literatury Angielskiej.
 2. Traci moc zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 października 1996 r. w sprawie utworzenia Zakładu Studiów Brytyjskich i Pracowni Praktycznej Nauki Języka Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej na Wydziale Humanistycznym.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt