Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 października 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 114

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie prowadzenia specjalności na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie art. 159 i art. 163 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, prowadzonego na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
  1. naukowo - archiwalna,
  2. zarządzanie dokumentacją.
§ 2
Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwala plany studiów dla specjalności, o których mowa w § 1 oraz programy nauczania.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Historycznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 września 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt