Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 11

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 stycznia 2013 r.

dotyczące zmiany zarządzenia Nr 68 Rektora UMK z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 123 ust. 3 i 5 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 68 Rektora UMK z dnia 22 maja 2012 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2012/2013 w § 1 ust. 1 pkt. 5 dodaje się
"mgr Katarzyna Kiljan".
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt