Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 109

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 i 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) w związku z art. 1042 § 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 1 października 2011 r. wprowadza się w Uniwersytecie Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik* do niniejszego zarządzenia.
  3. Regulamin zostanie opublikowany w wydaniu książkowym i rozesłany wszystkim jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu oraz umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
§ 2
Zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu Pracy UMK oraz do ścisłego stosowania i przestrzegania postanowień w nim zawartych.
§ 3
Z dniem 1 października 2011 r. tracą moc:
  1. Regulamin Pracy wprowadzony w życie Komunikatem Dyrektora Administracyjnego UMK z dnia 28 października 1997 r. dot. wejścia w życie nowego Regulaminu Pracy UMK (Biuletyn Prawny UMK Nr 5, poz. 51 z późn. zm.),
  2. Regulamin pracy w Collegium Medicum wprowadzony Zarządzeniem Nr 43/03 Rektora Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy" (z późn. zm.).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2011 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Regulamin Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Akty prawne w bieżącym roku