Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 108

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

dotyczące zmiany zarządzenia Nr 52 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 226 oraz art. 2071 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z póź. zm.), § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650) w związku z zarządzeniem Nr 82 Rektora UMK z dnia 2 października 2006 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 52 Rektora UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  "W Uniwersytecie ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, badań naukowych i nauczania wykonują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych."
 2. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2.  Na dokumentację składają się:
  1. karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, zawierająca:
   1. charakterystykę stanowiska pracy,
   2. kartę informacji o zagrożeniu na stanowisku pracy,
   3. kartę informacji o ryzyku zawodowym,
   4. dokument potwierdzający poinformowanie pracownika o rozpoznanym ryzyku zawodowym,
  2. informacja o działaniach służących poprawie warunków pracy."
 3. do § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  "3.  Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia."
 4. § 5 otrzymuje brzmienie:
  "1.  Uzupełnieniem do przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego są informacje zawarte w następujących dokumentach:
  1. protokołach badań środowiskowych,
  2. protokołach badań ochrony przeciwporażeniowej,
  3. orzeczeniach lekarskich o stanie zdrowia,
  4. zaświadczeniach o przebytych szkoleniach bhp,
  5. kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych używanych w procesie pracy.
  2.   W Collegium Medicum dokumenty o których mowa w ust. 1 przechowuje się w:
  1. Samodzielnej Sekcji BHP i Ppoż.:
   1. protokoły badań środowiskowych,
  2. Samodzielnej Sekcji Administracyjno - Gospodarczej:
   1. protokoły badań przeciwporażeniowej,
  3. Samodzielnej Sekcji Spraw Pracowniczych:
   1. orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia,
   2. zaświadczenia o przebytych szkoleniach bhp,
  4. w jednostkach organizacyjnych, w których stosuje się lub występują substancje niebezpieczne:
   1. karty charakterystyk substancji niebezpiecznych używanych w procesie pracy."
 5. § 6, ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
  "4)   kanclerz Uniwersytetu/zastępca kanclerz ds. Collegium Medicum."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Załącznik do Zarządzenia nr 108 Rektora UMK z dnia 10 sierpnia 2009 r.


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt