Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 października 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 108

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego i bankowości

Na podstawie art. 8 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz §121 ust. 8 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 roku (z późn. zm.).

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości (nazwa w języku angielskim: Post-Graduate Studies in Banking Law and Banking), zwane dalej "studiami".
§ 2
Studia, o których mowa w § 1 są realizowane w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
§ 3
Za organizację i funkcjonowanie studiów odpowiada kierownik, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 4
Rada Wydziału Prawa i Administracji na wniosek kierownika studiów uchwala:
  1. imit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formy zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
§ 5
  1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
  2. Pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Prawa i Administracji.
§ 6
  1. Nadzór nad działalnością studiów sprawuje dziekan Wydziału Prawa i Administracji.
  2. Organizację i tok studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych.
§ 7
W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Prawa i Administracji dopisuje się:
"13 71 17 00 00" - studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości (NBP)"
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 września 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt