Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 107

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

dotyczące zmiany zarządzenia Nr 57 Rektora UMK z dnia 27 maja 2009 r., w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej.

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 57 Rektora UMK z dnia 27 maja 2009 r., w sprawie odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z dyrektywy 89/391/EWG Rady Unii Europejskiej wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    "1.  Zobowiązuję kierowników poszczególnych obiektów w kampusie toruńskim oraz pracowników administracji upoważnionych przez z-cę kanclerza ds. Collegium Medicum w kampusie bydgoskim do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. Liczba pracowników powinna być dostosowana do wielkości obiektu i potencjalnych zagrożeń."
  2. w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
    "5.  Wyznaczeni pracownicy, o których mowa w ust. 1 będą mieć dostęp do środków łączności wewnętrznej oraz zostaną wyposażeni w niezbędny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy (szczegółowe wyposażenie określi kanclerz/z-ca kanclerza ds. Collegium Medicum.)".
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt