Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 106

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 122 ust. 1 pkt 1, 2, 4, i 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) oraz § 8 ust. 1, § 14 ust. 2 i § 22 ust. 2 uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny UMK Nr 6 poz. 207 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się następujące wysokości:
 1. czesnego za pierwszy rok poszczególnych kierunków i poziomów studiów stacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 pobieranego od studentów jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów,
 2. stawek za jedną godzinę zajęć na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014:

  Lp. Wydział / kierunek Poziom
  studiów
  Wysokość czesnego w systemie płatności (zł) Wysokość
  opłaty
  za jedną
  godzinę
  zajęć (zł)
  miesięcznym semestralnym rocznym
  8 rat semestr
  zimowy
  semestr
  letni
  I. Wydział Farmaceutyczny
  1. farmacja jednolite mgr 2 332 8 239 7 773 15 700 19
  2. analityka medyczna jednolite mgr 2 176 7 689 7 254 15 600 19
  3. kosmetologia I stopnia 1 181 4 174 3 938 8 000 9
  II stopnia 1 125 3 975 3 750 7 600 8
  II. Wydział Lekarski
  1. lekarski jednolite mgr 2 316 8 182 7 719 15 500 19
  2. biotechnologia I stopnia 2 363 8 348 7 875 15 600 18
  II stopnia 2 391 8 447 7 969 15 900 17
  III. Wydział Nauk o Zdrowiu
  2. fizjoterapia I stopnia 1 969 6 956 6 563 13 050 15
  II stopnia 1 969 6 956 6 563 13 050 14
  3. zdrowie publiczne I stopnia 1 969 6 956 6 563 13 050 15
  II stopnia 1 969 6 956 6 563 13 050 14
  4. elektroradiologia I stopnia 2 363 8 348 7 875 15 650 18
  5. audiofonologia I stopnia 2 363 8 348 7 875 15 650 18
  6. pielęgniarstwo I stopnia 1 975 7 900 7 900 15 650 18
  II stopnia 2 391 8 447 7 969 15 650 17
  7. położnictwo I stopnia 1 975 7 900 7 900 15 650 18
  II stopnia 2 391 8 447 7 969 15 650 17
  8. dietetyka I stopnia 1 969 6 956 6 563 13 050 15
  II stopnia 1 969 6 956 6 563 13 050 14
  9. ratownictwo medyczne I stopnia 2 363 8 348 7 875 15 650 18
§ 2
Ustala się następujące wysokości:
 1. czesnego na pierwszym roku poszczególnych kierunków i poziomów studiów niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014,
 2. stawek za jedną godzinę zajęć na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014:

  lp. wydział / kierunek poziom
  studiów
  Wysokość czesnego w systemie płatności (zł) Wysokość
  opłaty
  za jedną
  godzinę
  zajęć (zł)
  miesięcznym semestralnym rocznym
  8 rat semestr
  zimowy
  semestr
  letni
  I. Wydział Farmaceutyczny
  1. farmacja jednolite mgr 2 115 7 473 7 050 14 100 15
  2. kosmetologia (wieczorowe) I stopnia 1 293 4 730 4 454 8 900 12
  3. kosmetologia I stopnia 755 2 764 2 602 5 200 10
  II stopnia 1 155 4 205 3 955 7 900 10
  II. Wydział Lekarski
  1. lekarski jednolite mgr 3 585 12 667 11 950 23 900 25
  2. biotechnologia I stopnia 1 140 4 028 3 800 7 600 11
  II stopnia 1 140 4 028 3 800 7 600 16
  III. Wydział Nauk o Zdrowiu
  1. fizjoterapia (wieczorowe) I stopnia 1 280 4 679 4 400 8 800 9
  II stopnia 1 169 4 253 4 000 8 000 9
  2. fizjoterapia I stopnia 944 3 449 3 249 6 500 7
  II stopnia 1 233 4 505 4 250 8 500 9
  3. zdrowie publiczne I stopnia 638 2 332 2 200 4 400 5
  II stopnia 682 2 491 2 350 4 700 8
  4. elektroradiologia I stopnia 725 2 650 2 500 5 000 7
  5. audiofonologia I stopnia 653 2 385 2 250 4 500 5
  6. pielęgniarstwo I stopnia 450 1 800 1 800 3 600 3
  II stopnia 682 2 491 2 350 4 700 8
  7. położnictwo I stopnia 450 1 800 1 800 3 600 3
  II stopnia 725 2 650 2 500 5 000 8
  8. dietetyka I stopnia 725 2 650 2 500 5 000 5
  II stopnia 1 015 3 710 3 500 7 000 7
  9. ratownictwo medyczne I stopnia 870 3 180 3 000 6 000 8
§ 3
Ustala się następujące opłaty za zajęcia dydaktyczne objęte planem studiów podyplomowych na studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014:

Lp. Wydział / zakres studiów Czas trwania Wysokość opłaty (zł)
za semestr za całe
studia
I II III
I. Wydział Farmaceutyczny
1. Analityka medyczna 3 semestry 5 100* 5 100* 5 100* 15 300*
*    w przypadku mniejszej liczby godzin dydaktycznych opłatę obniża się proporcjonalnie
§ 4
Za powtarzanie praktyk w części bydgoskiej UMK ustala się stawkę w wysokości 1 zł za 1 godzinę praktyk, z tym że za powtarzanie półrocznych praktyk na kierunku farmacja ustala się opłatę w wysokości 900 zł.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt