Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 106

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studiów podyplomowych w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.

Na podstawie art. 8 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz §121 ust. 8 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 roku (z późn. zm.) oraz umowy nr 43 0000 WL-253-8/08 z dnia 15 grudnia 2008 roku zawartej między Izbą Celną w Toruniu a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Od roku akademickiego 2009/2010 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tworzy się studia podyplomowe w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej (nazwa w języku angielskim: Audit and internal control), zwane dalej "studiami".
§ 2
Studia, o których mowa w §1 są częścią kształcenia przewidzianego w ramach projektu "System podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników Izby Celnej w Toruniu w związku z reformą aparatu skarbowego i celnego".
§ 3
Za organizację i funkcjonowanie studiów odpowiada kierownik, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 4
Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na wniosek kierownika studiów uchwala:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formy zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
§ 5
  1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
  2. Pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
§ 6
  1. Nadzór nad działalnością studiów sprawuje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  2. Organizację i tok studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych.
§7
W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dopisuje się:
11 71 19 00 00 - studia podyplomowe w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej
dla pracowników Izby Celnej w Toruniu.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2009 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt