Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 105

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 tworzy się studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego (nazwa w języku angielskim: Post Diploma Studies in Spatial Management and Regional Development), zwane dalej "studiami".
§ 2
Studia prowadzone są wspólnie przez Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Ekonomicznych Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji.
§ 3
 1. Wydział Nauk o Ziemi jest wydziałem odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji studiów, w tym dokumentacji związanej z programem i planem studiów, obsługę administracyjną studiów oraz prowadzenie dokumentacji słuchaczy.
 2. Wydziały, o których mowa w § 2 ustalą wspólnie wewnętrzne zasady obiegu dokumentów związanych z prowadzeniem studiów.
 3. Dziekan wydziału odpowiedzialnego za realizację przedmiotów przewidzianych w programie studiów określa ich obsadę kadrową.
§ 4
Za organizację i funkcjonowanie studiów odpowiada kierownik, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 5
 1. Rady Wydziałów, o których mowa w § 2 na wniosek kierownika studiów uchwalają:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formy zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za kształcenie na studiach pobiera się od słuchaczy opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 6
Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
§ 7
 1. Nadzór nad działalnością studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi.
 2. Organizację i tok studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych.
§ 8
W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Nauk o Ziemi dopisuje się:

"22 71 01 00 00 - studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego".

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.



R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt