Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 104

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Studia Bałtyckie prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Studia Bałtyckie, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, tworzy się specjalności:
  1. skandynawska,
  2. bałtycka (Litwa, Łotwa, Estonia),
  3. niemiecka.
§ 2
Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwala programy i plany studiów dla specjalności, o których mowa w § 1.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt