Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 103

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Regulamin staży na Wydziale Sztuk Pięknych w projekcie POKL.04.03.00.05.054/12 "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020"

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Regulamin określa tryb i zasady odbywania stażu w ramach realizowanego przez Wydział Sztuk Pięknych projektu "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IV, działanie 4.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej "stażem".
 2. Staż ma na celu wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz ułatwienie studentom startu zawodowego.
§ 2
 1. Staż trwa jeden miesiąc i musi być realizowany jednorazowo w sposób ciągły w miesiącach od lipca do września.
 2. Staż musi zakończyć się do dnia 1 października roku, w którym został przyznany.
 3. W ramach projektu przewiduje się w roku akademickim 2012/2013 oraz w roku akademickim 2013/2014 po 6 staży dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo oraz po 6 staży dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury, specjalność zabytkoznawstwo i muzealnictwo.
§ 3
 1. Staże przyznawane są na zasadach konkursu.
 2. Staże przyznaje komisja konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych, zwana dalej "Komisją".
 3. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  1. ogłoszenie konkursu poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na stronie projektu http://www.europa2020.umk.pl,
  2. przygotowanie list rankingowych,
  3. ustalenie list stażystów,
  4. wydawanie decyzji w sprawie przyznania stażu.
 4. Konkurs składa się z następujących etapów:
  1. składanie deklaracji odbywania stażu,
  2. ocena przez Komisję wyników ze studiów,
  3. ustalenie i ogłoszenie list rankingowych oraz list studentów zakwalifikowanych na staż,
  4. dostarczenie przez studentów zakwalifikowanych na staż dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz dopełnienie formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta do ZUS,
  5. wydanie decyzji w sprawie przyznania stażu,
  6. podpisanie umowy o staż.

Tryb i zasady przyznawania stażu

§ 4
 1. O staż może ubiegać się student, który ukończył drugi roku studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury, który spełnił łącznie następujące warunki:
  1. złożył deklarację odbywania stażu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. uczestniczył we wszystkich obowiązujących go zajęciach wyrównawczych realizowanych w ramach projektu, o którym w § 1 ust. 1,
  3. zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane do realizacji na pierwszym i drugim roku studiów zgodnie z planem studiów na kierunku ochrona dóbr kultury,
  4. nie przebywa na urlopie dziekańskim lub urlopie zdrowotnym,
 2. Student nie może odbywać stażu w przedsiębiorstwie, firmie, instytucji, zwanych dalej "Zakładem pracy", w którym:
  1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
  2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  4. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
§ 5
 1. Prawo do stażu Komisja ustala na podstawie deklaracji odbywania stażu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do deklaracji odbywania stażu student dołącza oświadczenie, iż nie zachodzi niedozwolone podwójne finansowanie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Deklarację wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 1 i 2 student składa w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych, w terminie do dnia 1 lipca.
 4. Deklaracje złożone w terminie późniejszym niż określony w ust. 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 6
 1. Podstawą ustalenia list rankingowych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 są liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku średnie arytmetyczne wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem uzyskanych na drugim roku studiów na kierunku ochrona dóbr kultury.
 2. Komisja ustala odrębne listy rankingowe dla specjalności konserwatorstwo oraz dla specjalności zabytkoznawstwo i muzealnictwo.
 3. W przypadku, kiedy kilku studentów uzyska takie same wyniki na listach rankingowych, Komisja przyznaje miejsce stażowe w oparciu o kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskana przez studenta na pierwszym roku studiów na kierunku ochrona dóbr kultury.
 4. Komisja przyznaje miejsca stażowe najlepszym studentom z list rankingowych w ramach limitu miejsc, o którym mowa w § 2 ust. 3.
 5. Listy rankingowe oraz listy studentów zakwalifikowanych na staż są ogłaszane stronie internetowej Wydziału Sztuk Pięknych oraz stronie internetowej projektu http://www.europa2020.umk.pl/.
§ 7
 1. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na staż, w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia list studentów zakwalifikowanych na staż, są zobowiązani do:
  1. dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Sztuk Pięknych, potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  2. dopełnienia formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta do ZUS,
  3. podpisania umowy o staż, zwanej dalej "umową", której wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu .
 2. Student po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust. 1 otrzymuje skierowanie na staż, którego wzór określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Studenta, który nie spełni w określonym terminie obowiązków, o których mowa w ust.1. Komisja pozbawia prawa do stażu. Zwolniony w ten sposób staż przyznawany jest kolejnej osobie z listy rankingowej, o której jest mowa w § 6 ust. 1.

Zasady odbywania stażu

§ 8
Staż odbywa się na podstawie trójstronnej pisemnej umowy o staż, o której mowa w § 7 ust 1 pkt 3, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
§ 9
 1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem staży sprawuje Koordynator projektu.
 2. Do obowiązków Koordynatora projektu należy w szczególności:
  1. wystawianie skierowań na staż,
  2. weryfikacja i gromadzenie dokumentacji związanej z odbywanymi stażami,
  3. zaliczanie/niezaliczanie stażu.

Zasady wypłacania stypendium stażowego

§ 10
 1. Student stażysta ma prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu odbywania stażu, zwanego dalej "stypendium stażowym".
 2. Stypendium stażowe jest płatne ze środków projektu "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020".
 3. Stypendium stażowe jest wypłacane jednorazowo.
 4. Wysokość stypendium stażowego wynosi 1000 zł/brutto z narzutami.
 5. Warunkiem wypłaty stypendium stażowego jest złożenie w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych zaświadczenia o przebiegu odbywanego stażu, przyjęcie przez Koordynatora projektu dziennika stażu i formularza oceny stażysty.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu staży - Deklaracja odbywania stażu
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu staży - Oświadczenie
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu staży - Umowa o staż
dokument Załącznik nr 4 do Regulaminu staży - Skierowanie na staż
dokument Załącznik nr 1 do Umowy o staż - Plan stażu
dokument Załącznik nr 2 do Umowy o staż - Zaświadczenie o przebiegu odbywanego stażu
dokument Załącznik nr 3 do Umowy o staż - Formularz oceny stażysty

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt