Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 października 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 103

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 17 września 2010 r.

zmieniające zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2008 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 98 Rektora UMK w Toruniu z dnia 26 września 2008 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu dodaje się § 6a w brzmieniu:
  1. Dopuszcza się używanie przez doktorantów samochodów osobowych niebędących własnością Uniwersytetu w zawiązku z podróżami niezbędnymi dla realizacji ich zadań naukowo-badawczych. Zgodę na użycie samochodu wydaje dziekan wydziału na wniosek doktoranta według wzoru stanowiącego załącznik nr 6, zaopiniowany przez opiekuna naukowego.
  2. Pozostałe przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt