Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 102

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Regulamin staży zawodowych na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w ramach projektu "RoZwój StUdiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ZUCH UMK)"

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin określa tryb i zasady przyznawania oraz odbywania stażu zawodowego w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego "RoZwój StUdiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.2. "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"), zwanego dalej "stażem".
§ 2
Celem stażu jest:
 1. umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia wiedzy praktycznej poprzez zapoznanie ich z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych z sektora chemicznego,
 2. powiązanie wiedzy teoretycznej nabytej w trakcie realizacji programu studiów z realiami, z którymi można się spotkać podczas pracy zawodowej,
 3. poznanie własnych predyspozycji i możliwości podczas pracy zawodowej.
§ 3
 1. Staż może trwać od 1 do 3 miesięcy, a miesięczny wymiar stażu zawodowego nie może być mniejszy niż 20 godzin tygodniowo.
 2. Staż nie może być realizowany w szkole.
 3. Staż może być realizowany w miesiącach od lipca do września.
 4. Liczba staży w danym roku akademickim będzie podana w ogłoszeniu o konkursie.
§ 4
 1. Staże przyznawane są na zasadach konkursu.
 2. Staże przyznaje komisja konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Chemii na wniosek Koordynatora Projektu, zwana dalej "Komisją".
 3. Do obowiązków Komisji należy w szczególności:
  1. ogłoszenie konkursu poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://www.zuch.umk.pl,
  2. sprawdzenie poprawności złożonych wniosków i ich ocena,
  3. ustalenie list rankingowych studentów i absolwentów ubiegających się o staż,
  4. ustalenie list stażystów,
  5. wydawanie decyzji w sprawie przyznania stażu.
 4. Konkurs składa się z następujących etapów:
  1. składanie wniosków o przyznanie stażu,
  2. ocena przez Komisję wyników ze studiów i osiągnięć studenta lub absolwenta,
  3. ustalenie i ogłoszenie list rankingowych oraz list osób zakwalifikowanych na staż,
  4. dostarczenie przez osoby zakwalifikowane na staż dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz dopełnienie formalności niezbędnych zgłoszenia do ZUS,
  5. wydanie decyzji w sprawie przyznania stażu,
  6. podpisanie umowy o staż.

Tryb i zasady przyznawania stażu

§ 5
 1. O staż może ubiegać się student studiów drugiego lub trzeciego roku studiów pierwszego stopnia oraz absolwent studiów pierwszego stopnia nie później niż 6 miesięcy po ich ukończeniu, który podjął studia w ramach projektu, o którym mowa w § 1 na kierunku chemia i spełnił łącznie następujące warunki:
  1. podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie ZUCH UMK oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, złożył wniosek o staż, którego wzór określa załącznik* nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 2. Student lub absolwent zainteresowany podjęciem stażu może:
  1. wybrać firmę lub przedsiębiorstwo, zwane dalej "Zakładem pracy", z listy, którą ogłasza Wydział Chemii lub,
  2. znaleźć Zakład pracy, który będzie gotowy przyjąć go na staż.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 student lub absolwent do wniosku o staż załącza:
  1. deklarację Zakładu pracy wskazującą, iż w przypadku skierowania studenta lub absolwenta na staż zostanie on przyjęty,
  2. imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej przez Zakład pracy do podpisania Umowy o staż.
 4. Student lub absolwent nie może odbywać stażu w Zakładzie pracy, w którym:
  1. jest właścicielem lub współwłaścicielem,
  2. pozostaje w związku małżeńskim z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  3. pozostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  4. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
§ 6
 1. Prawo do stażu Komisja ustala na podstawie wniosku studenta lub absolwenta o przyznanie stażu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2).
 2. Do wniosku o przyznanie stażu student lub absolwent dołącza oświadczenie, iż nie zachodzi niedozwolone podwójne finansowanie, którego wzór określa załącznik* nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wniosek wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 1 i 2 student lub absolwent składa w Dziekanacie Wydziału Chemii, w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 4. Wnioski złożone w terminie późniejszym niż określony w ust. 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 7
 1. Studenci i absolwenci ubiegający się o staż umieszczani są na liście rankingowej. Listę rankingową tworzy się uwzględniając ocenę merytoryczną wniosku, na którą składają się następujące oceny cząstkowe za:
  1. średnią arytmetyczną, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń objętych planem studiów uzyskanych w semestrze poprzedzającym przyznanie stażu studentowi lub absolwentowi ubiegającemu się o staż,
  2. deklarację Zakładu pracy wskazującą, iż w przypadku skierowania studenta/absolwenta na staż zostanie on przyjęty - od 0 do 1 pkt.
 2. Jeżeli kryteria określone w ust.1 okażą się niewystarczające, pozycję osoby ubiegającej się o stypendium stażowe na liście rankingowej ustali Komisja biorąc pod uwagę inne osiągnięcia studenta lub absolwenta.
 3. Komisja przyznaje staże najlepszym osobom z list rankingowych w ramach limitów staży podanych w ogłoszeniu konkursu.
 4. Listy rankingowe oraz listy osób zakwalifikowanych na staż są ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Wydziału Chemii.
§ 8
 1. Studenci oraz absolwenci, którzy zostali zakwalifikowani na staż, w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia list osób zakwalifikowanych, są zobowiązani do:
  1. dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Chemii potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  2. dopełnienia formalności niezbędnych do zgłoszenia studenta lub absolwenta do ZUS,
  3. podpisania umowy o staż, zwanej dalej "umową", której wzór określa załącznik* nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Student lub absolwent po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust. 1 otrzymuje skierowanie na staż, którego wzór określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Studentów oraz absolwentów, którzy nie spełnią w określonym terminie obowiązku, o którym mowa w ust.1. Komisja pozbawia prawa do stażu. Zwolniony w ten sposób staż przyznawany jest kolejnej osobie z listy rankingowej.

Zasady odbywania stażu

§ 9
Staż odbywa się na podstawie trójstronnej pisemnej umowy o staż, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 3) zawartej pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakładem pracy i stażystą.
§ 10
 1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem staży sprawuje powołany przez Dziekana opiekun stażystów.
 2. Do obowiązków opiekuna stażystów należy w szczególności:
  1. przygotowanie propozycji miejsc staży zawodowych,
  2. wystawianie skierowań na staż,
  3. koordynacja współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii a Zakładem pracy,
  4. weryfikacja i gromadzenie dokumentacji związanej z odbywanymi stażami,
  5. zaliczanie/niezaliczanie stażu.

Zasady wypłacania stypendium stażowego

§ 11
 1. Stażysta ma prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu odbywania stażu, zwanego dalej "stypendium stażowym".
 2. Stypendium stażowe jest płatne ze środków przekazanych Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach realizacji projektu, o którym mowa w § 1.
 3. Wysokość stypendium stażowego wynosi 1200 zł brutto/miesiąc z narzutami.
 4. Stypendium stażowe jest płatne w ratach.
 5. Warunkiem wypłaty raty stypendium stażowego jest złożenie w Dziekanacie Chemii zaświadczenia o realizacji stażu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy o staż).
 6. Ostatnia rata zostanie wypłacona po złożeniu w Dziekanacie Chemii formularza oceny stażysty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy o staż).
 7. Jeżeli dokumenty, o którym mowa w ust. 4 i 5 zostanie złożony i przyjęty przez Komisję do 10 dnia miesiąca, wypłata stypendium stażowego nastąpi w ostatnim dniu tego miesiąca.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Regulaminu staży - Wniosek o o skierowanie na staż zawodowy oraz przyznanie stypendium stażowego
dokument Załącznik nr 2 do Regulaminu staży - Oświadczenie
dokument Załącznik nr 3 do Regulaminu staży - Umowa o staż
dokument Załącznik nr 4 do Regulaminu staży - Skierowanie na staż
dokument Załącznik nr 1 do Umowy o staż - Plan stażu
dokument Załącznik nr 2 do Umowy o staż - Zaświadczenie o realizacji stażu
dokument Załącznik nr 3 do Umowy o staż - Formularz oceny stażysty

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt