Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 102

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie przekazywania do biblioteki oraz dokumentowania publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Na podstawie § 45 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
 1. Wprowadza się obowiązek przekazywania do Biblioteki Głównej UMK, a dla kampusu bydgoskiego do Biblioteki Medycznej Collegium Medicum egzemplarza lub kopii wszystkich publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uniwersytetu.
 2. Przekazywany egzemplarz, kopia lub kopia cyfrowa, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  1. w przypadku artykułów - cały artykuł wraz z pełną informacją o czasopiśmie (rok wydania, numer, numer stron),
  2. w przypadku streszczeń zjazdowych - streszczenie wraz ze stroną tytułową oraz stroną redakcyjną (nazwa, tytuł, miejsce, czas zjazdu),
  3. w przypadku fragmentów z książek:
   1. fragment z widocznymi numerami stron,
   2. okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania),
  4. w przypadku książek, edycji tekstów źródłowych, tłumaczeń, filologicznych edycji naukowych, publikowanych katalogów wystaw, itp., których autorami lub redaktorami są pracownicy Uniwersytetu:
   1. okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania),
   2. pełną publikację (do wglądu),
  5. w przypadku innych form publikacji dane pozwalające na identyfikację dokumentu.
§ 2
 1. Przekazania publikacji, o których mowa w § 1, dokonuje się niezwłocznie po ich opublikowaniu.
 2. Publikacje należy przekazywać odpowiednio do:
  1. Sekcji Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu.
  2. Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy.
 3. Zestawienie publikacji i sporządzona na jego podstawie ocena parametryczna, przygotowane przez Bibliotekę Główną UMK, a dla kampusu bydgoskiego przez Bibliotekę Medyczną będzie wymaganym dokumentem potwierdzającym dorobek piśmienniczy pracownika lub jednostki przy:
  1. przygotowaniu dla różnych organów sprawozdań z działalności naukowej, w części dotyczącej publikacji naukowych,
  2. występowaniu z wnioskiem o:
   1. wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego,
   2. wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
   3. przedłużenie zatrudnienia,
   4. nagrody,
   5. ubieganie się o stypendia habilitacyjne i urlopy naukowe,
   6. awanse na stanowiska uczelniane,
   7. granty wewnętrzne.
§ 3
 1. Dane gromadzone w systemie Expertus przez podmioty wymienione w § 2 będą stanowiły podstawę do sporządzenia ankiety jednostki dla Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz dokumentacji przekazywanej do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 2. Zobowiązuje się pracowników do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2010 roku publikacji za rok 2009 i do końca 2010 roku dokumentacji za lata 2005-2008.
§ 4
 1. Traci moc zarządzenie nr 36 Rektora UMK z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przekazywania do biblioteki prac naukowych, których autorami lub współautorami są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 września 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Akty prawne w bieżącym roku