Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 10 sierpnia 2009
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 101

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie utworzenia oraz przekształcenia specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
  1. Od roku akademickiego 2009/2010 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość przekształca się:
    1. specjalność finanse w specjalność finanse i doradztwo finansowe,
    2. specjalność rachunkowość w specjalności: rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi oraz rachunkowość i audyt finansowy.
  2. Od roku akademickiego 2009/2010 na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość tworzy się specjalność inżynieria finansowa.
§ 2
Rada wydziału określa plany studiów i programy nauczania specjalności, o których mowa w § 1 oraz kwalifikacje absolwenta.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2009 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt