Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 października 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 101

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 8 września 2010 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), § 122 ust. 1 i 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. oraz § 4 - 7 uchwały nr 57 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011, wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1, w części dotyczącej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi zmienia się, nazwę:"- 3 letnie studia niestacjonarne I stopnia, I rok turystyki" na "-3 letnie studia niestacjonarne I stopnia, I rok turystyka i rekreacja"
 2. w § 1, dodaje się niżej wymienione pozycje:
  lp. wyszczególnienie 2010/2011
  miesięczna
  (8 rat)
  semestralna
  (2 raty)
  całość
  za rok
  semestr
  zimowy
  semestr
  letni
  VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  - 3 letnie międzykierunkowe studia niestacjonarne I stopnia        
    I rok - administracja i zarządzanie 760 2.800 2.600 5.240
  X Wydział Prawa i Administracji        
  1. prawo        
    V rok - kontynuacja 06/07 726 2.680 2.457 4.980
    IV rok (studia wieczorowe) - kontynuacja 07/08 624 2.113 2.392 4.279
  4. administracja i zarządzanie        

  - 3 letnie międzykierunkowe studia niestacjonarne I stopnia        
    I rok 760 2.800 2.600 5.240
 3. w § 1, zmienia się następujące pozycje:
  lp. wyszczególnienie 2010/2011
  miesięczna
  (8 rat)
  semestralna (2 raty) całość
  za rok
  semestr
  zimowy
  semestr
  letni
  XII Wydział Sztuk Pięknych  4. malarstwo        
    I rok 550 2.000 1.900 3.780
 4. w § 2, dodaje się niżej wymienioną pozycję:
  lp. wyszczególnienie 2010/2011
  semestr
  I
  semestr
  II
  semestr
  III
  semestr
  IV
  odpłatność
  za całość
  XIII Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych          
  3. Kursy ogólne (11)          

  grupy zorganizowane (min. 10 osób) - za godzinę - - 12 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2010 r. z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2010/2011.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt