Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 100

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filozofia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filozofia, prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, tworzy się specjalność: antropologia i psychologia egzystencjalna.
§ 2
Rada Wydziału Humanistycznego uchwala program i plan studiów dla specjalności, o której mowa w § 1.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt