Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 8 maja 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

65

ZARZĄDZENIE Nr 10

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 marca 2002 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2001 r. dotyczącego wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 1 i 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 47 Rektora UMK z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie wysokości wynagradzania w formie umowy o dzieło/zlecenie dla osób zatrudnionych poza UMK skreśla się w § 1 w ust. 2 dotychczasową treść punktów 2, 3 i 4 nadając im następujące brzmienie:

"2/ przeprowadzenie egzaminów kursowych, bez egzaminów poprawkowych - w formie ryczałtu - 70,0 zł za każde 10 osób przepytanych (umowa o dzieło/zlecenie),

3/ sprawowanie opieki nad pacą magisterską, która uzyskała pozytywne oceny - w formie ryczałtu - 170,0 zł za każdą pracę (umowa o dzieło/zlecenie),

4/ sprawowanie opieki nad pracą licencjacką, która uzyskała pozytywne oceny - w formie ryczałtu - 118,0 zł za każdą pracę (umowa o dzieło/zlecenie)."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt