Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 10

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie uczelnianego dyplomu doktora lub dyplomu doktora habilitowanego

Na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Za wydanie uczelnianego dyplomu doktora lub doktora habilitowanego wraz z odpisem ustala się opłatę w wysokości 100 zł.
  2. Za wydanie duplikatu uczelnianego dyplomu doktora lub doktora habilitowanego pobiera się opłatę wysokości 150 zł.
  3. Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego w tłumaczeniu na język obcy ustala się opłatę w wysokości 80 zł.
  4. Opłaty, o których mowa w ust. 1-3 należy uiszczać na konto UMK.
§ 2
  1. Traci moc zarządzenie Nr 59 Rektora UMK z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46 z dnia 20 października 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora lub dyplomu doktora habilitowanego.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt