Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie zasad finansowania działalności wydawniczej oraz cyfrowej Platformy Czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie § 45 ust. 3 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j. t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. W celu wspierania działalności naukowej oraz kształcenia kadr Uniwersytet prowadzi działalność wydawniczą.
 2. Działalność wydawniczą Uniwersytetu prowadzi w szczególności Wydawnictwo Naukowe UMK.
 3. Nadzór nad działalnością wydawniczą Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 4, sprawuje rektor przy pomocy Uczelnianej Rady Wydawniczej.
 4. Nadzór nad działalnością wydawniczą wydziałów sprawują dziekani przy pomocy wydziałowych komisji wydawniczych.
§ 2
 1. Środki przeznaczone na finansowanie działalności wydawniczej Uniwersytetu, bez względu na rodzaj i źródło pochodzenia, są środkami publicznymi.
 2. Działalność wydawnicza Uniwersytetu jest finansowana ze środków na działalność dydaktyczną określonych przez Rektora oraz ze środków będących w dyspozycji wydziałów, które są przeznaczone na działalność dydaktyczną i statutową, grantów badawczych oraz z innych środków zewnętrznych pozyskanych na ten cel.
§ 3
 1. Rektor określa na okres roku budżetowego limity środków przeznaczonych na działalność wydawniczą w formie liczby arkuszy wydawniczych, zwane dalej "limitami", pozostającymi do dyspozycji wydziałów oraz Wydawnictwa Naukowego UMK.
 2. Dziekani wydziałów w ramach limitów, po zasięgnięciu opinii przewodniczących wydziałowych komisji wydawniczych, podejmują decyzje dotyczące wydania konkretnych publikacji. Limity te powinny być przeznaczone wyłącznie na wydanie prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych, tzw. książek profesorskich, monografii oraz kontynuacji serii wydawniczych, których autorami są pracownicy Uniwersytetu.
 3. W ramach limitów przyznanych Wydawnictwu, decyzje o wydaniu książek podejmuje dyrektor Wydawnictwa Naukowego UMK w uzgodnieniu z rektorem. Podejmowanie takich decyzji poprzedzone winno być analizą rynku wydawniczego, by zapewnić opłacalność tych działań.
 4. Rektor dysponuje odrębnym limitem, który może przeznaczyć na wydanie publikacji, które jego zdaniem zasługują na wydanie, a nie zostały sfinansowane z limitów wydziałów lub Wydawnictwa Naukowego UMK.
 5. Określone przez rektora limity muszą być wykorzystane w danym roku budżetowym, na który zostały udzielone i nie mogą zostać przesunięte na następny rok budżetowy. Niewykorzystany limit będący w dyspozycji dziekana może być, za jego zgodą, przekazany do dyspozycji rektora, Wydawnictwa Naukowego UMK lub dziekana innego wydziału i wykorzystany w tym samym roku.
 6. Wydawnictwo Naukowe UMK może ponadto wydawać książki z dochodów uzyskanych z działalności komercyjnej realizowanej na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
§ 4
 1. Wydawanie publikacji ze środków Uniwersytetu, a w szczególności wykorzystanie limitów, o których mowa w § 3 ust. 1, następuje w Wydawnictwie Naukowym UMK, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej, rektor może wydać zgodę na:
  1. wspólne wydanie publikacji z innym wydawnictwem,
  2. wydanie publikacji przez inne wydawnictwo na podstawie umowy franczyzy,
  3. wydanie publikacji przez inne wydawnictwo.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2, treść stosownych umów wraz z ich analizą finansową przygotowuje Wydawnictwo Naukowe UMK
 4. Umowę w sprawie finansowania lub dofinansowania publikacji z wydawnictwem zewnętrznym zawiera rektor przy kontrasygnacie kwestora.
§ 5
 1. W przypadku publikacji finansowanych ze środków, o których mowa w § 2 ust. 2, z wyjątkiem publikacji objętych limitem pozostającym w dyspozycji dziekana, jednostka zlecająca jej wydanie zobowiązana jest przekazać Wydawnictwu Naukowemu UMK środki pokrywające całość kosztów wydania oraz druku, poprzez uniwersytecki system zamówień SEZAM.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jednostka zlecająca publikację otrzymuje do swojej dyspozycji przychody ze sprzedaży tej publikacji z przeznaczeniem na działalność wydawniczą. Jeżeli do wydania publikacji konieczne jest połączenie środków z limitu oraz z innych źródeł, wówczas jednostka zlecająca publikację nie ma prawa do przychodów ze sprzedaży tej publikacji.
 3. W przypadku, gdy wpływy ze sprzedaży publikacji określonych w ust. 1 przewyższą pełne koszty jej wydania, 80% uzyskanego zysku dzieli się w następujący sposób:
  1. 50% dla autora w formie honorarium,
  2. 25% dla jednostki zlecającej publikację z przeznaczeniem na działalność wydawniczą,
  3. 25% dla Wydawnictwa Naukowego UMK.
 4. Jednostka zlecająca wydanie materiałów pokonferencyjnych przekazuje Wydawnictwu Naukowemu UMK środki finansowe pokrywające całość kosztów wydania oraz druku. Pełny nakład wydanych materiałów, pomniejszony o tzw. egzemplarz obowiązkowy, jednostka zlecająca otrzymuje do swojej dyspozycji.
 5. W przypadku zlecenia w ramach limitu dziekana wydrukowania publikacji przy niestandardowym, wyższym koszcie powielenia (oprawa twarda, szycie, ponad 10% objętości w druku kolorowym) zlecający przekazuje Wydawnictwu Naukowemu UMK, poprzez system zamówień SEZAM, dodatkowe środki na ten cel.
§ 6
Wydawnictwo Naukowe UMK jest odpowiedzialne za promocję, reprezentację na targach, konferencjach naukowych oraz branżowych, uczestnictwo w pracach stowarzyszeń handlu książką w ramach posiadanych na ten cel środków.
§ 7
W przypadku, gdy wydanie publikacji finansowane jest ze środków na badania naukowe lub innych, co do których istnieje obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, Wydawnictwo Naukowe UMK zobowiązane jest, po zrealizowaniu zamówienia, do wystawienia noty obciążeniowej na kwotę kosztów wydawniczych, poniesionych z tych środków.
§ 8
 1. W celu zwiększenia zasięgu czytelnictwa, liczby cytowań oraz nowoczesną wymianę treści naukowych publikowanych w czasopismach wydawanych przez UMK powołuje się cyfrową Platformę Czasopism UMK, zwaną dalej "Platformą".
 2. Publikowanie na Platformie jest bezpłatne a dystrybucja treści następuje w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).
 3. Po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia wszystkie publikowane dotąd w formie drukowanej czasopisma będą publikowane w wersji cyfrowej, a w wyjątkowych przypadkach w wersji cyfrowej i drukowanej.
 4. Właścicielem Platformy oraz wszystkich publikowanych na niej czasopism, a także wydawcą jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 5. Za treści oraz prace związane z publikacją na Platformie odpowiedzialna jest redakcja czasopisma, a w szczególności jego redaktor naczelny, chyba, że merytoryczną oraz językową redakcję czasopisma zlecono Wydawnictwu Naukowemu UMK.
 6. Za utrzymanie oraz działanie Platformy odpowiedzialne jest Wydawnictwo Naukowe UMK. Nad całością procesów technicznych związanych z publikowaniem na Platformie pieczę sprawuje koordynator do spraw czasopism elektronicznych.
 7. Środki na działalność redakcji czasopism oraz przygotowania do publikacji na Platformie pochodzą ze źródeł wskazanych w § 2 ust. 2 i nie są objęte limitami, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 9
Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie działalności wydawniczej i zasad jej finansowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt