Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 10 lutego 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 1

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010 na I rok studiów na kierunki, na których nauka rozpoczyna się od semestru letniego.

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Nr 38 Senatu UMK z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010.

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Ustala się harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki fizyka techniczna (studia stacjonarne) i zarządzanie (studia niestacjonarne) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2009/2010:
  1. Termin zakończenia rejestracji i przyjmowania dokumentów - 12. 02. 2010 r. godz. 15.00
  2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek fizyka techniczna - 17. 02. 2010 r.
  3. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji - 19. 02. 2010 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt