Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 9

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie zasad korzystania z myjni samochodowej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie ( 134 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
  1. W Collegium Medicum w Bydgoszczy przy Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej funkcjonuje myjnia samochodowa, która może być udostępniana odpłatnie pracownikom UMK do mycia samochodów.
  2. Myjnia, o której mowa w ust. 1 znajduje się w kompleksie budynków Collegium Medicum przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy (przy budynku "D").
  3. Za samoobsługowe korzystanie z urządzeń myjni pobiera się opłatę w wysokości 7,00 zł brutto / 30 min. Za każde rozpoczęte następne 30 min. pobiera się kolejną opłatę.
  4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 pobiera portier.
  5. Po skorzystaniu z myjni przez usługobiorcę portier wydaje usługobiorcy paragon z kasy fiskalnej. Pobrane opłaty przekazuje się do kasy Collegium Medicum.
  6. Każdorazowe udostępnienie myjni portier odnotowuje w rejestrze, wpisując następujące dane: liczbę porządkową, datę korzystania z myjni, imię i nazwisko usługobiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, czas wjazdu i wyjazdu z myjni oraz stan wodomierza po zakończeniu mycia. Dane odnotowane w rejestrze portier potwierdza czytelnym podpisem.
  7. Portier dysponuje rejestrem oraz kluczem do myjni, a także odpowiada za każdorazowe otwarcie oraz zamknięcie myjni po wykonaniu usługi.
§ 2
Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

K A N C L E R Z

Dr Stefan Nielek


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt