Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 6

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 15 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie

Na podstawie § 134 ust. 2 pkt 2 i 5 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 1 dodaje się pkt. 7 i 8 w brzmieniu:
  "7. Sala kinowo-widowiskowa Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa":
  1. wydarzenia kulturalne (koncerty, spektakle teatralne itd.)
   • dla organizatorów spoza Uniwersytetu 400 zł/godz.
   • dla organizatorów z Uniwersytetu 100 zł/godz.
  2. imprezy komercyjne (np. targi) 600 zł/godz.
  8. Foyer Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa":
  1. wydarzenia kulturalne (wystawy, spotkania, koncerty, spektakle teatralne itd.)
   • dla organizatorów spoza Uniwersytetu 200 zł/godz.
   • dla organizatorów z Uniwersytetu 50 zł/godz.
  2. imprezy komercyjne (np. targi) 300 zł/godz.
  Stawki, o których mowa w ust. 7 i 8 nie uwzględniają kosztów nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną oraz ochrony."
 2. W § 3 ust. 4 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
  "b) wydanie duplikatu karty parkingowej 20 zł /opłata jednorazowa"
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2013 r.

K A N C L E R Z

mgr Justyna Morzy

ZATWIERDZAM:

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu