Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 5

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim

Na podstawie § 11 ust. 2 i ust 12 zarządzenia nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r. Instrukcja Inwentaryzacyjna (Biuletyn Prawny UMK Nr 2, poz. 34 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 1 Kanclerza UMK z dnia 2 stycznia 2013 r., w sprawie wykazu pól spisowych wprowadza się następujące zmiany:
  1. likwiduje się następujące pole spisowe:
"42 00 00 00 00 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
42 01 00 00 00 Przystań Sportów Wodnych."
  1. dopisuje się następujące pola spisowe:

"57 00 00 00 00 Uniwersyteckie Centrum Sportowe."

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2013 r.

K A N C L E R Z

mgr Justyna Morzy


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu