Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 3

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie

Na podstawie § 134 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie, § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2
 1. Przy ul. Jagiellońskiej 13:
  1. aula A i/lub aula B
   1. na zasadach ogólnych:
    • do 12 godzin:
     900,00 zł (aula A i B),
     450,00 zł (aula A lub B),
    • powyżej 12 godzin - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dolicza się 10 % ww. stawki
    • w przypadku krótkotrwałych wynajmów (tj. trwających do 4 godz.) dopuszcza się stosowanie stawki godzinowej w wysokości
     150,00 zł (aula A i B),
     75,00 zł (aula A lub B)
   2. na zasadach preferencyjnych:
    60,00 zł/ godz. (aula A i B),
    30,00 zł/godz. (aula A lub B),".
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013 r.K A N C L E R Z

mgr Justyna Morzy


ZATWIERDZAM:


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu