Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 2

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 4 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy

Na podstawie § 134 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302), art.2376-23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. , Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128 poz. 897) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy (Biuletyn Prawny Nr 10 poz. 323 z późn. zm.) w załączniku nr 1 Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy w poz. 13 i poz. 16 czasokres użytkowania ubrania roboczego granatowego z elanobawełny (garnitur lub garsonka) zmienia się z 24 miesięcy na 30 miesięcy.
§ 2
Zmiany, o których mowa w § 1 zostały ustalone w porozumieniu z organizacjami związkowymi i społecznym inspektorem pracy oraz służbą bhp w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

K A N C L E R Z

mgr Justyna Morzy


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu