Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 11

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie utworzenia w strukturze Administracji Uniwersytetu Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Niebieski Kocyk" w ramach Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa"

Na podstawie § 33 ust. 6 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
 1. W Studenckim Klubie Pracy Twórczej "Od Nowa", zwanym dalej Klubem "Od Nowa", który swoją działalność kontynuuje od grudnia 1958 r. (na podstawie pisma D-13-12-58/59 Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 1959 r.), tworzy się z dniem 17 września 2007 r. Dyskusyjny Klub Filmowy "Niebieski Kocyk", zwany dalej "DKF", jako jednostka funkcjonująca w Klubie "Od Nowa".
 2. Klub "Od Nowa" merytorycznie podlega Prorektorowi ds. Studenckich, a służbowo Kanclerzowi Uniwersytetu.
§ 2
 1. 1. Do zadań DKF-u należy w szczególności:
  1. 1) organizowanie cyklicznych pokazów filmowych,
  2. 2) współpraca z Filmoteką Narodową w Warszawie dotycząca wypożyczeń arcydzieł klasyki filmowej,
  3. 3) ubieganie się o dofinansowanie swojej działalności z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
  4. 4) współpraca z innymi dystrybutorami filmów w Polsce.
 2. 2. Szczegółowe zadania dla DKF-u określi kierownik Klubu "Od Nowa".
§ 3
Nadzór merytoryczny DKF-u nad działalnością sprawuje kierownik Klubu "Od Nowa", który zapewni obsługę oraz pomieszczenie wraz z infrastrukturą techniczną.
§ 4
W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK, w części dotyczącej Administracji Uniwersytetu, do Studenckiego Klubu pracy Twórczej "Od Nowa", dopisuje się:
"90 01 36 02 01 Dyskusyjny Klub Filmowy "Niebieski Kocyk"
(skrót literowy: DKF)."

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 września 2007 r.

K A N C L E R Z

Dr Stefan Nielek


ZATWIERDZAM:

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt