Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 1

Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie wykazu pól spisowych dotyczšcych kampusu toruńskiego

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r. Instrukcja inwentaryzacyjna (Biuletyn Prawny UMK z 2009 r. Nr 2, poz. 34)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Wprowadza się aktualny wykaz pól spisowych obowiązujących w kampusie toruńskim, stanowiący załącznik* do zarządzenia nr 19 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2009 r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2013 r.

K A N C L E R Z

mgr Justyna Morzy

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Kanclerza UMK z dnia 2 stycznia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu