Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 17 czerwca 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 7

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 10 czerwca 2003 r.

dotyczące zmiany załącznika do zarządzenia Nr 8 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie harmonogramu robót pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych w UMK na lata 2001-2005

Na podstawie art. 62 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r. z późn. zmianami) oraz § 92 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Do załącznika w zarządzeniu Nr 8 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie harmonogramu robót pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych w UMK na lata 2001-2005 dodaje się następujące uzupełnienie:

Nazwa obiektu Stan izolacji
częstotliwość badań
Ochrona od porażeń
częstotliwość badań
Odpowiedzialny za wykonanie
Coll. Maximum
Pl. Rapackiego 1a
5 lat 5 lat Dział Energetyki
Katedra Politologii
Katedra Stosunków Międzynarodowych
ul. Batorego 39 L
5 lat 5 lat Dział Energetyki
Instytut Archeologii Katedra Etnologii
ul. Szosa Bydgoska 44/48
5 lat 5 lat Dział Energetyki
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu