Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

ZARZĄDZENIE Nr 5

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

ustalające w 2003 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego

Na podstawie § 91, ust. 2. Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje:

§ 1
 1. Z tytułu najmu pomieszczeń w niżej wymienionych obiektach UMK ustala się następujące stawki:
  • A. Aula UMK, ul. Gagarina 11
   1. Dla organizatorów spoza Uniwersytetu za najem Auli z przeznaczeniem:
    1. na imprezy estradowe: - za każdy koncert 1.325 zł
    2. na imprezy przedpołudniowe dla szkół: - za każdy koncert 408 zł
    3. na seanse filmowe: - za każdy seans 510 zł
    4. na konferencje, sympozja, zjazdy itp:
     • na jeden dzień* 815 zł
     • na całą dobę* * 1.223 zł
   2. Za najem foyer Auli UMK z przeznaczeniem:
    1. na konferencje, sympozja, zjazdy itp.:
     • na jeden dzień 408 zł
     • na całą dobę 815 zł
    2. na kiermasze i pokazy:
     • na jeden dzień 1.121 zł
     • na całą dobę 2.038 zł
    3. na bale: - na jeden dzień 1.630 zł
  • B. Dział Zbiorowego Żywienia
   1. Stołówka nr 1, ul. Mickiewicza 2/4
    1. w przypadku, gdy najemca nie korzysta z urządzeń kuchennych, nie zamawia konsumpcji w stołówce a korzysta tylko z sali:
     • duża sala konsumpcyjna 2.140 zł/dzień
     • duża sala konsumpcyjna 3.057 zł/dobę
     • mała sala konsumpcyjna (DS-6) 1.121 zł/dzień
     • mała sala konsumpcyjna (DS-6) 1.529 zł/dobę
     • mała sala konsumpcyjna "Baśka" 1.121 zł/dzień
     • mała sala konsumpcyjna "Baśka" 1.529 zł/dobę
    2. w przypadku, gdy najemca korzysta z urządzeń kuchennych i zamawia konsumpcję w stołówce
     • duża sala konsumpcyjna 33 zł/godz.
     • mała sala konsumpcyjna (DS-6) 21 zł/godz.
     • mała sala konsumpcyjna "Baśka" 21 zł/godz.
   2. Stołówka nr 2, ul. Gagarina 37
    1. w przypadku, gdy najemca nie korzysta z urządzeń kuchennych, nie zamawia konsumpcji w stołówce a korzysta tylko z sali:
     • duża sala konsumpcyjna 2.140 zł/dzień
     • duża sala konsumpcyjna 3.037 zł/dobę
     • mała sala konsumpcyjna 1.121 zł/dzień
     • mała sala konsumpcyjna 1.529 zł/dobę
    2. w przypadku, gdy najemca korzysta z urządzeń kuchennych i zamawia konsumpcję w stołówce
     • duża sala konsumpcyjna 33 zł/godz.
     • mała sala konsumpcyjna 21 zł/godz.
  • C. Pałac Dąmbskich, ul. Żeglarska 8
   1. Sali Złotej:
    1. na zasadach ogólnych:
     • na jeden dzień 1.529 zł
     • na całą dobę 2.038 zł
    2. po kosztach własnych:
     • za jedną godzinę 76,40 zł
     • za dwie godziny 80,50 zł
     • za trzy godziny 88,70 zł
     • za cztery godziny 93,75 zł
     • za pięć godzin 98,80 zł
     • za sześć godzin 103,90 zł
     • za siedem godzin 111,10 zł
     • za osiem godzin 116,20 zł
     • za dziewięć godzin 121,30 zł
     • za dziesięć godzin 128,40 zł
     • za każdą następną godzinę stawka będzie wyższa o 5,10 zł
   2. Klubu:
    • na jeden dzień 815 zł
    • na całą dobę 1.019 zł
  • D. Sala nr 505 w Rektoracie, ul. Gagarina 11 - 54 zł/godz.
  • E. Pozostałe sale w UMK - 0,54 zł/m2/godz.
 2. Z tytułu najmu lokali użytkowych znajdujących się w obiektach UMK, przeznaczonych na niżej określoną działalność gospodarczą, ustala się następujące stawki:
  1. wytwórczą i usługową - 11,20 zł/m2/miesiąc
  2. handlową - 10,08 zł/m2/miesiąc
  3. gastronomiczną i gastronomiczno-handlową:
   1. lokale gastronomiczne z działalnością rozrywkową i prowadzące sprzedaż alkoholu - 13,34 zł/m2/miesiąc
   2. lokale gastronomiczne prowadzące sprzedaż alkoholu bez działalności rozrywkowej - 12,32 zł/m2/miesiąc
   3. lokale gastronomiczne nie prowadzące sprzedaży alkoholu - 9,06 zł/m2/miesiąc
   4. sale konsumpcyjne w klubach i bufetach - 1,52 zł/m2/miesiąc
   5. składową (magazyny) - 10,08 zł/m2/miesiąc
   6. gabinety lekarskie w Akademickiej Przychodni Lekarskiej - 20,40 zł/godz.
  4. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 6,85 zł/m2/miesiąc
 3. Z tytułu najmu lokali użytkowych znajdujących się w obiektach UMK przeznaczonych na inne cele niż działalność gospodarcza (np. działalność statutowa stowarzyszeń) - 6,42 zł/m2/miesiąc
 4. Z tytułu najmu gruntów nie związanych z działalnością gospodarczą przeznaczonych na niżej wymienione cele, ustala się następujące stawki:
  1. na cele rekreacyjne w Bachotku - 0,38 zł/m2/miesiąc
  2. na parkowanie pojazdów:
   1. osobowych - 54,00 zł/miesiąc
   2. dostawczych lub mikrobusów - 108,00 zł/miesiąc
   3. ciężarowych lub autokarów - 161,00 zł/miesiąc
  3. najem gruntu, na którym znajduje się garaż wybudowany lub postawiony ze środków własnych najemcy - 1,12 zł/m2/miesiąc
  4. najem gruntu wraz z wybudowanym na nim garażem stanowiącym własność UMK - 3,26 zł/m2/miesiąc
  5. najem gruntu na inne cele niż określone w punktach od 1 do 4 - 1,12 zł/m2/miesiąc
 5. Najem gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą - 1,17 zł/m2/miesiąc
 6. Ustala się niżej określone opłaty za usługi telekomunikacyjne:
  1. abonament za korzystanie z centrali telefonicznej, sieci i łączy telefonicznych - opłata miesięczna dot. najemców lokali użytkowych - 21,50 zł/miesiąc
  2. opłata jednorazowa za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej wewnętrznej - dot. wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i najemców lokali użytkowych - 323,00 zł
 7. Ustala się stawki za korzystanie z:
  1. urządzeń nagłaśniających do tłumaczeń symultanicznych znajdujących się w sali nr 505 w Rektoracie, ul. Gagarina 11 - 108,00 zł/godz.
  2. urządzeń nagłaśniających salę nr 505 w Rektoracie, ul. Gagarina 11 - 33,00 zł/godz.
§ 2

Czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicach Kraszewskiego 20-22 i Krasińskiego 57-63A oraz w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu będą naliczane według stawki w wysokości 3,42 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 3
 1. Stawki określone w § 1 są stawkami netto bez podatku VAT.
 2. Stawki, o których mowa w § 1 mogą zostać obniżone lub podwyższone w drodze decyzji Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu, natomiast w przypadku najmu sal w Pałacu Dąmbskich po kosztach własnych organizator musi uzyskać zgodę JM Rektora Uniwersytetu.
 3. Z najmu Sali Złotej w Pałacu Dąmbskim po kosztach własnych najemca musi uzyskać zgodę JM Rektora Uniwersytetu.
 4. Stawki, określone w § 1 ust. 1 nie obejmują opłat za obsługę. Należność z tego tytułu będzie doliczana przez Uniwersytet do kosztów najmu. Zatrudnieni przy obsłudze pracownicy będą rozliczani przez Uniwersytet na podstawie umów-zleceń lub w ramach nadgodzin. Umowy będą sporządzać kierownicy obiektów, w których zostaną wynajęte sale.
 5. Stawki wymienione w § 1 ust. 1B w przypadku imprez studenckich (otrzęsiny, połowinki, bal magistranta) zostają obniżone w drodze decyzji Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu do 25% stawki określonej w cenniku
§ 4
 1. Wynajmujący przewiduje możliwość adaptacji lokalu użytkowego przez najemcę bez ubiegania się o zwrot nakładów finansowych poniesionych na ten cel.
 2. Wniosek zawierający proponowany zakres prac adaptacyjnych należy skierować do Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu, który w drodze decyzji określi ostateczny ich zakres.
§ 5
 1. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej z przyczyn leżących po stronie najemcy, wynajmujący nie będzie zwalniał z opłat z tytułu najmu lokalu oraz opłat na rzecz Klubu "Od Nowa" i Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.
 2. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej na okres powyżej jednego miesiąca z przyczyn leżących po stronie wynajmującego (np. remont budynku), najemca będzie całkowicie zwolniony z opłat z tytułu najmu lokalu oraz na rzecz Klubu "Od Nowa" i Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, natomiast poniżej jednego miesiąca wyżej określone opłaty będą naliczane proporcjonalnie do czasu zawieszenia działalności.
§ 6

Pracownicy Uniwersytetu mogą w obiektach Uczelni realizować umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, zawarte z osobami fizycznymi lub prawnymi, za zgodą kierownika jednostki i Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu. Z tego tytułu pracownik zobowiązany jest do odprowadzenia na rzecz Uniwersytetu 25% dochodu uzyskanego z realizacji umów.

§ 7

Tracą moc zarządzenia Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu:

 1. Nr 8 z dnia 28 marca 2002 r. ustalające w 2002 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego.
 2. Nr 10 dotyczące zmiany zarządzenia nr 8 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu ustalające w 2002 r. stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Auli UMK, Dziale Zbiorowego Żywienia, Pałacu Dąmbskich i innych sal w Uczelni, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symulgotanicznego.
§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 r.

* - najem na jeden dzień uważa się najem do 12 godzin,
** - najem na całą dobę uważa się najem powyżej 12 godzin.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek

ZATWIERDZAM:

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu